Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki firmowe

Firmowy kredyt samochodowy

FIRMOWY KREDYT SAMOCHODOWY

“Kredyt udzielany na finansowanie zakupu samochodu przez firmę”

W praktyce firmowy kredyt samochodowy to kredyt na inwestycje wskazane

Kredyt na inwestycje wskazane Kredyt na inwestycje wskazane to forma kredytu inwestycyjnego, który udzielany jest przez bank wyłącznie na cel określony we wniosku kredytowym. W przypadku kredytu samochodowego na firmę przedsiębiorca musi całą pozyskaną kwotę wydać na zakup konkretnego, określonego we wniosku samochodu.

 Ikona auto ABC Finansowania

Kategorie
FAQ Kredyty i pożyczki dla Ciebie i Twojej firmy Kredyty i pożyczki firmowe

Hipoteka definicja

Hipoteka

Definicja i pochodzenie

Hipoteka (z gr. ὑποθήκη)– ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości na której jest hipoteka, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – hipoteka pozwala mu dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Formalności w firmowym kredycie samochodowym – Kredyt czy Leasing?

Kredyt, leasing lub gotówka – źródła finansowania przedsięwzięć lub środków trwałych polskich przedsiębiorców. Gotówka, czyli tzw. „wolne środki”, jest oczywistym wyborem, ale czy na pewno wolne środki zaspokoją potrzebę i jednocześnie zapewnią płynność finansową?

Bankowe i okołobankowe produkty finansowe dla firm dają obecnie szerokie możliwość i swobodę działania w rozwoju biznesu. Nawet w pierwszym dniu działalności można uzyskać kredyt do 50 000 złotych z korzystnym oprocentowaniem.

Najczęściej dylematem jest jednak wybór pomiędzy kredytem, a leasingiem.
Jeśli Twoim celem jest utrzymanie lub zwiększenie majątku firmy, zapytaj swojego doradcę o dobre oferty na kredyt inwestycyjny. Umowa kredytowa na rok i więcej, do dwudziestu lat.
Kredyty inwestycyjne są środkami na zakup sprzętu (maszyny, urządzeni, narzędzia) samochodów (również specjalistycznych), rozbudowę lub przystosowanie nieruchomości związanych z działąlnością gospodarczą.

Większość banków ma taki produkt – zarówno te komercyjne, jak i banki funkcjonujące w obszarach konkretnych branż. Niszowe przedsięwzięcia i projekty mogą być dla nich interesujące, a warunki korzystne, zwłaszcza w przypadku zakupu licencji, patentu lub koncesji. Dodatkowo kredytem inwestycyjnym można sfinansować zakup papierów wartościowych.

Obecnie większość banków w swojej ofercie posiada taki kredyt. Jeżeli nasza firma osiąga przychody w dolarach czy euro, mamy szansę o kredyt w jednej z tych walut.

Po kredyt inwestycyjny możesz się jednak udać dopiero po 12 miesiącach działalności gospodarczej,

Najlepiej jeśli posiadasz zabezpieczenie w postaci nieruchomości, a w innym wypadku możesz spodziewać się innych propozycji zabezpieczenia: gwarancja bankowa, weksel, poręcznie, blokada środków na rachunku bankowym i formy niestandardowe, wynikające na przykład z wynegocjowanych przez doradcę odstępstw (na przykład przyznanie kredytu przed upływem 12 miesięcy). Bank może też poprosić o przedstawienie biznesplanu. Doradca z pewnością pomoże Ci uniknąć niepotrzebnych kosztów i prawidłowo przygotuje właściwe dokumenty.

Alternatywą jest leasing:

 • operacyjny, funkcjonuje jak dzierżawa lub najem i najczęściej udzielny jest na min. 40%
  normatywnego okresu amortyzacji. Jego dużą zaletą jest jest możliwość wliczenia w koszty
  uzyskania przychodu całej wstępnej opłaty i rat leasingowych – części kapitałowej i odsetkowej –
  oraz opłat bieżących związanych z użytkowaniem przedmiotu umowy. A VAT… można podzielić na
  raty!
 • finansowy, praktycznie sprzedaż na raty, gdzie strony mogą ustalić dowolny czas jego trwania,
  nawet od 6 miesięcy.

Leasingiem można objąć sprzęt i maszyny (budowlane, medyczne, samochody osobowe i ciężarowe, urządzenia, sprzęt drogowy), zarówno nowe jak używane. Zaletą leasingu jest też minimalna ilość dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, a ten jest rozpatrywany do 72 godzin.

Leasingowane rzeczy należy używać zgodnie z zapisanym w umowie przeznaczeniem, a leasingodawca ma prawo skontrolować przedmiot umowy leasingowej w każdym momencie obowiązywania umowy. Może też wypowiedzieć umowę w przypadku niezgodności – w trybie natychmiastowym.

Prawo własności do przedmiotu umowy jest największą różnicą między tymi formami finansowania.
Bank zazwyczaj wymaga 20% wkładu własnego, a leasing to najczęściej 10% własnych środków, ale funkcjonują także oferty gdzie jest to 5%, 15%, ale i 0! Zatem jeśli wybierzesz bank – zakupiony przedmiot będzie Twoją (firmy) własnością. W trakcie funkcjonowania umowy leasingowej finansowany przedmiot należy do leasingodawcy, a kiedy okres umowy dobiegnie końca, może on wykupić dany przedmiot.

Które rozwiązanie jest najlepsze, bardziej komfortowe dla Ciebie?

Kategorie
Różne

Kredyt inwestycyjny potrzebuje zabezpieczenia

Banki chętnie udzielają przedsiębiorstwom kredyty na podejmowane inwestycje, jednak warto się zastanowić, jakie zabezpieczenie przedstawimy bankowi.

Niektóre banki dyktują twarde warunki i kredyt inwestycyjny wiąże się tam z file3241282942100wypełnieniem konkretnych wymagań. W ABC Finansowania potrafimy jednak znaleźć w kilku instytucjach przestrzeń do negocjacji formy zabezpieczenia. Najczęściej spotykane i oczekiwane formy zabezpieczeń:

 • weksel in blanco,
 • zabezpieczenie hipoteczne na mieszkaniu,
 • hipoteka na lokalu komercyjnym,
 • poręczenie osób trzecich (żyranci),
 • cesja polisy ubezpieczeniowej na życie,
 • zabezpieczenie na aktywach płynnych (np. akcjach, obligacjach),
 • zabezpieczenie na przedmiocie stałym i ruchomym inwestycji w postaci zastawu,
 • przewłaszczenia lub wpisu do hipoteki,
 • pełnomocnictwo do rachunku.

Pomimo że powyższe  formy zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego są najczęściej stosowanymi przez banki rozwiązaniami, to nie warto z góry zakładać, która konkretnie forma zabezpieczenia będzie dla banku wystarczającym zabezpieczeniem kredytu. naszego kredytu. Tym bardziej nie można kalkulować i podejmować podejmować decyzji w oparciu o takie założenia:

Banki ustalają formy zabezpieczenia kredytu indywidualnie dla każdego złożonego wniosku. Wpływ na decyzję mają zarówno rodzaj i wysokość rat, okres kredytowania, sytuacja finansowa w jakiej znajduje się kredytobiorca i powiązane z nim poprzez kapitał podmioty. wartość rynkowa wnoszonego zabezpieczenia oraz ryzyko związane z udzieleniem kredytu.

Znakomita większość wniosków o kredyt inwestycyjny jest w pierwszej kolejności zabezpieczana przedmiotem kredytowania, na przykład wpis do hipoteki na nieruchomości, którą firma kupiła lub modernizowała ze środków pozyskanych w ramach kredytu inwestycyjnego. Możliwy jest także  zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie maszyn i pojazdów  zakupionych ze środków kredytu inwestycyjnego.

 

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Ile kosztuje kredyt obrotowy?

Odsetki to nie jedyny koszt udzielenia kredytu odnawialnego.

Przedsiębiorca musi być uważny, ponieważ warunki umowy dla kredytu odnawialnego generują także inne koszty.

Banki nazywają je kosztami, dodatkowymi, prowizjami, itd. Na przykład: zabezpieczenie kredytu obrotowego – prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, – prowizja/opłata za czynności związane z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, – prowizja za udzielenie kredytu, – prowizja od kwoty niewykorzystanej kredytu, – prowizja za zwiększenie kwoty kredytu w trakcie trwania umowy, – prowizja/opłata za prolongatę spłaty… W umowie kredytowej można też znaleźć koszty związane z wymaganym (warunkującym udzielenie kredytu) otwarciem i utrzymaniem rachunku firmowego. Kalkulując koszty kredytu obrotowego, jak przy innych bankowych pożyczkach, trzeba też pamiętać o wykupie ubezpieczenia. Kredyty obrotowe dla firm oprocentowane są na poziomie 5- 10%.

Kategorie
Kredyty i pożyczki firmowe

Zabezpieczenie kredytu obrotowego

Banki wymagają zabezpieczenia dla kredytów obrotowych

Narzędzia finansowe są dziś bardzo popularne i łatwo dostępne, zwłaszcza kredyty obrotowe dla firm. Trzeba jednak przyznać, że banki stawiają twarde wymagania w zakresie deklarowanego przez kredytobiorców zabezpieczenia, chroniąc się przed niewypłacalnymi wierzycielami.

ile kosztuje kredyt obrotowyAby otrzymać kredyt obrotowy, do wniosku kredytowego trzeba dołączyć aktualne dokumenty rejestracyjne (REGON, NIP, KRS i wpis do ewidencji) i dokumentację finansową za okres ostatnich 12 miesięcy (sporadycznie wymagany jest krótszy okres). Analityk priorytetowo traktuje deklarowane przez przedsiębiorcę zabezpieczenie kredytu – rodzaj proponowanego zabezpieczenia ma wpływ nie tylko na samą decyzję kredytową, ale też na wysokość przyznanego kredytu/limitu.

Dla banków najlepsza forma zabezpieczenia kredytu obrotowego to nieruchomości.

Niestety – w tym kontekście – sektor MSP w Polsce to głównie działalność usługowa i zazwyczaj podmioty nie posiadają, a wynajmują lokale, dlatego firmy z tego sektora mają utrudnione, a często nierealne zadanie. Niektóre banki deklarują udzielenie kredytu obrotowego w przypadku braku zabezpieczenia, jednak koszty pożyczki rosną tak drastycznie, że nawet jeśli wywindowane warunki finansowe nie eliminują potencjalnego kredytobiorcy, to rozsądek bije na alarm.

A błędne koło toczy się dalej: firmy nie są w stanie uzyskać kredytu, a banki odmawiają złagodzenia warunków, wynikiem czego coraz mniej przedsiębiorstw ma szansę nie tylko na przetrwanie, ale i rozwój.