Kategorie
Kredyty mieszkaniowe Różne

Mieszkanie dla Młodych – dopłaty

Przygotowaliśmy dla Was kilka graficznych informacji na temat programu Mieszkanie dla Młodych.

Dzisiaj dopłaty do mieszkań. Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń: +48 794 375 516

mdm-doplaty

 

 

Kategorie
O finansach Różne

Bulwersujące dane z GUS

Połowa polskich rodzin nie ma tysiąca złotych na nagły wydatek!

połowa polskich rodzin nie ma nawet tysiąca złotych na nagłe wydatkiOd wielu lat trudno się nawet oszukiwać, że sytuacja się normalizuje, jednak najnowsze dane GUS smucą i bulwersują:

52,7 % gospodarstw w Polsce nie ma nawet tysiąca złotych własnych środków na pokrycie nagłego wydatku.

A tych nie brak: od zdrowia, przez szkołę, po eksploatację sprzętu domowego i komunikacyjnego.

Bulwersujące dane z  GUS mówią też, że 58,9 % rodzin nie ma szans na choćby tydzień urlopu raz do roku.

Kancelaria finansowa ABC Finansowania obok dobrej oferty na kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne i samochodowe, zapewnia doradztwo i opiekę w zakresie planowania i zarządzania budżetem domowym.

Kategorie
Kredyty mieszkaniowe Różne

Mieszkanie dla Młodych – limit metraży

Przygotowaliśmy dla Was kilka graficznych informacji na temat programu Mieszkanie dla Młodych.

Dzisiaj limit metraży. Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń: +48 794 375 516
limity metraży w programie MDM  infografika

Kategorie
Różne

“Rzeczpospolita”: Na Islandii bankierzy idą do więzienia

13.02.2015 Jarosław Giziński opublikował ciekawy tekst w cyfrowym wydaniu Rzeczpospolitej:

“Islandia uznała, że bankierzy nie są świętymi krowami. Czterech dyrektorów banku Kaupthing zostało skazanych na kary więzienia.”

zobacz cały materiał na www.rp.pl

MAREK BELKA MÓWI PRAWDĘ O POLSKICH BANKOWCACH – czytaj u nas!

 

Kategorie
Różne

Marek Belka mówi bankowcom prawdę o nich samych

A teraz powiem o Was prawdę.

Wystąpienie Marka Belki z 12 marca 2014 r. na Forum Bankowym zorganizowanym przez Związek Banków Polskich. Konferencja odbyła się pod hasłem: “Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z ostatniego kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego”.

Marek Belka mówi prawdę o bankowcachTo nie­praw­da, że banki są tylko przed­się­bior­stwa­mi ko­mer­cyj­ny­mi, od­po­wia­da­ją tylko przed ak­cjo­na­riu­sza­mi i mają tylko efek­tyw­nie funk­cjo­no­wać i przy­no­sić im dy­wi­den­dę. Od czasu, gdy wpro­wa­dzo­no na świe­cie sys­tem pu­blicz­ne­go ubez­pie­cze­nia de­po­zy­tów, sta­li­ście się czę­ścią pań­stwa. I macie nie tylko prawa, ale też bar­dzo po­waż­ne obo­wiąz­ki.

Dzię­ku­ję za miłe po­wi­ta­nie, mam na­dzie­ję, że bę­dzie­cie mnie rów­nie miło że­gnać. Słusz­nie czy nie­słusz­nie, zo­sta­łem zwa­bio­ny na pań­stwa spo­tka­nie pod ty­tu­łem „Banki w spo­łecz­nej go­spo­dar­ce ryn­ko­wej”. Wpraw­dzie po­ję­cie spo­łecz­nej go­spo­dar­ki ryn­ko­wej staje się tak po­jem­ne, że aż nie­kie­dy staje się puste, dla­te­go nie wiem, co kie­row­nic­two Związ­ku Ban­ków Pol­skich miało na myśli, pro­po­nu­jąc taki temat, ale ja ro­zu­miem, że ist­nie­je dzi­siaj po­trze­ba za­sta­no­wie­nia się nad spo­łecz­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi dzia­ła­nia ban­ków i funk­cjo­no­wa­nia in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych.

To w isto­cie naj­waż­niej­sze re­flek­sje, które nur­tu­ją osoby przy­glą­da­ją­ce się świa­tu fi­nan­sów po kry­zy­sie. Kry­zy­sie, który jak nie­któ­rzy twier­dzą, jesz­cze trwa. Ale ozna­cza to też, że za­sta­no­wi­cie się pań­stwo nad kwe­stia­mi etycz­ny­mi w dzia­ła­niu ban­ków oraz ochro­ną kon­su­men­ta. W tej dru­giej spra­wie prze­ży­wa­my istną re­wo­lu­cję. Re­wo­lu­cję, która ozna­cza odej­ście od sta­ro­rzym­skiej za­sa­dy ca­ve­at emp­tor (niech ku­pu­ją­cy się strze­że). Dziś to ca­ve­at ven­di­tor (niech sprze­da­ją­cy się strze­że) jest za­sa­dą coraz czę­ściej obo­wią­zu­ją­cą.

NAJPIERW TŁO

Kry­zys za­czął się w sys­te­mie fi­nan­so­wym i dla­te­go banki po­wszech­nie – zresz­tą słusz­nie – obar­cza się znacz­ną od­po­wie­dzial­no­ścią za to, że w ogóle do niego do­szło i że miał tak ogrom­ny wpływ na go­spo­dar­ki wielu kra­jów świa­ta. Jed­nak wśród współ­od­po­wie­dzial­nych na pewno trze­ba wy­mie­nić po­li­ty­ków i re­gu­la­to­rów. W końcu to pre­zy­den­ci USA wy­mo­gli lub wręcz zmu­si­li banki do po­ży­cza­nia pie­nię­dzy lu­dziom, któ­rzy w nor­mal­nych wa­run­kach na te kre­dy­ty za­słu­gi­wać nie po­win­ni. Ale zo­sta­wić takie stwier­dze­nie bez ko­men­ta­rza by­ło­by nie­wła­ści­we. Bo to, iż po­li­ty­kom ame­ry­kań­skim przy­szło do głowy za­chę­cać ko­mer­cyj­ne banki do wy­ho­do­wa­nia sub­pri­me’ów (po­życz­ki udzie­la­ne oso­bom, które nie mogły ich spła­cić – przyp. red.), nie jest tylko wy­ni­kiem ich per­wer­syj­nej chęci do wy­gra­nia ko­lej­nych wy­bo­rów. To smut­ny wnio­sek, jaki pły­nie z cha­rak­te­ru i struk­tu­ry we­wnętrz­nej go­spo­dar­ki, nie tylko ame­ry­kań­skiej, lecz także in­nych, w któ­rych ro­sną­ce nie­rów­no­ści spo­łecz­ne usi­łu­je szpa­chlo­wać się ro­sną­cym za­dłu­że­niem go­spo­darstw do­mo­wych. Pa­mię­taj­cie, pań­stwo ban­kie­rzy – go­spo­dar­ka, w któ­rej nie­rów­no­ści spo­łecz­ne prze­kra­cza­ją po­ziom to­le­ran­cji, za­czy­na być z grun­tu nie­sta­bil­na. I to nie tylko spo­łecz­nie, ale i eko­no­micz­nie – to udo­wod­nił kry­zys sub­pri­me.

Nie można mówić o tym, że wy­eg­ze­kwo­wa­no od­po­wie­dzial­ność od tych osób świa­ta fi­nan­sów, które do­pro­wa­dzi­ły do kra­chu, tak jak to miało miej­sce po Wiel­kim Kry­zy­sie w la­tach 30. Wtedy wielu od­po­wie­dzial­nych ban­kow­ców po­szło po pro­stu do paki. Teraz było ina­czej. Pod­sta­wo­wą formą re­ak­cji na nie­daw­ny kry­zys stały się pro­po­zy­cje re­gu­la­cji do­ty­czą­cych wa­run­ków i gra­nic funk­cjo­no­wa­nia ban­ków, ryn­ków fi­nan­so­wych, pro­po­zy­cje no­wych wy­mo­gów ka­pi­ta­ło­wych i norm płyn­no­ścio­wych, ogra­ni­cze­nia wy­na­gro­dzeń za­rzą­du, struk­tu­ral­ne ogra­ni­cze­nia za­kre­su dzia­łal­no­ści in­sty­tu­cji de­po­zy­to­wych, zmia­na kształ­tu rynku OTC (po­za­gieł­do­wy obrót pa­pie­ra­mi war­to­ścio­wy­mi – przyp. red.) i in­tru­men­tów po­chod­nych. Mo­gli­by­śmy tę listę roz­wi­jać… Gdyby chcieć syn­te­tycz­nie scha­rak­te­ry­zo­wać te zmia­ny, to można uznać, że zmie­rza­ją one – jeśli nie do cał­ko­wi­tej zmia­ny mo­de­lu biz­ne­so­we­go ban­ków w kra­jach roz­wi­nię­tych – to do po­waż­ne­go osła­bie­nia po­wią­za­nia dzia­łal­no­ści de­po­zy­to­wo-kre­dy­to­wej ban­ków z sy­tu­acją na ryn­kach fi­nan­so­wych. Oczy­wi­ście, aby tak się stało, banki mu­sia­ły­by też w za­sad­ni­czym stop­niu zmie­nić cha­rak­ter re­la­cji z klien­ta­mi ko­rzy­sta­ją­cy­mi z tra­dy­cyj­nych usług. A więc wró­cić do bu­do­wa­nia re­la­cji i wy­dłu­żyć ho­ry­zont, w któ­rym roz­wa­ża­ją skut­ki dzia­łań.

To, co po­wie­dzia­łem do­tych­czas, to sze­ro­kie tło. Teraz chciał­bym się sku­pić na pol­skim sys­te­mie ban­ko­wym. Czę­sto po­wta­rzam, iż nasz sys­tem ban­ko­wy jest naj­bliż­szy tego, jaki chcie­li­by­śmy mieć na świe­cie. Jest tym, z czego po­win­ni­śmy być dumni. Pol­skie banki są nie­zbyt duże, do­brze ska­pi­ta­li­zo­wa­ne i sto­sun­ko­wo mało za­ra­żo­ne nie­etycz­ny­mi dzia­ła­nia­mi. Mogę wręcz po­wie­dzieć, że na tle swo­ich ko­le­gów w UE je­stem dumny, że mamy taki sys­tem ban­ko­wy.

Ale to wszyst­ko, co mam do­bre­go do po­wie­dze­nia o ban­kach.

MACIE SZCZĘŚCIE

Teraz, dla na­szej we­wnętrz­nej kon­sump­cji, roz­bio­rę na czyn­ni­ki pierw­sze to, co myślę o was i o wa­szym wpły­wie na go­spo­dar­kę. Ban­ko­wość w Pol­sce nie tylko jest w do­brej sy­tu­acji w sen­sie wy­mo­gów ka­pi­ta­ło­wych, sta­bil­no­ści i zy­skow­no­ści. Nie do­świad­cza­cie także ma­so­wych ne­ga­tyw­nych od­czuć spo­łecz­nych. Nie je­ste­ście trak­to­wa­ni przez spo­łe­czeń­stwo i media jako wi­no­waj­cy i spraw­cy zła po­wszech­ne­go. Zresz­tą tego wiel­kie­go zła nie było w Pol­sce. Macie szczę­ście. Mamy wszy­scy szczę­ście. Ale czy to ozna­cza, że nie mo­że­cie być przed­mio­tem słusz­nej kry­ty­ki, słusz­nych ata­ków ze stro­ny pu­blicz­no­ści? Czy wszyst­ko to, co ro­bi­cie, służy spo­łe­czeń­stwu i go­spo­dar­ce?

Tutaj mo­gli­by­ście zadać py­ta­nie: „Chwi­lecz­kę, ja­kie­mu spo­łe­czeń­stwu? Je­ste­śmy przed­się­bior­stwa­mi ko­mer­cyj­ny­mi i od­po­wia­da­my tylko przed ak­cjo­na­riu­sza­mi. Mamy tylko efek­tyw­nie funk­cjo­no­wać i przy­no­sić im dy­wi­den­dę”. Nie­praw­da. Od czasu, gdy wpro­wa­dzo­no na świe­cie sys­tem pu­blicz­ne­go ubez­pie­cze­nia de­po­zy­tów oraz od czasu uzna­nia przez rządy, że nie­któ­re banki są tak ważne sys­te­mo­wo, że nie mogą upaść, od tego czasu sta­li­ście się czę­ścią pań­stwa, trze­ba to wy­raź­nie po­wie­dzieć. I macie nie tylko prawa, ale też bar­dzo po­waż­ne obo­wiąz­ki. Jak tych obo­wiąz­ków nie bę­dzie­cie wy­ko­ny­wać, za­wsze znaj­dzie się ktoś, kto wam to na głos powie.

Jakie zja­wi­ska, które mogą być groź­ne dla ban­ków i spo­łe­czeń­stwa, bu­dzi­ły ostat­nio kon­tro­wer­sje? Za­cznij­my od opcji wa­lu­to­wych, któ­rych skala na szczę­ście nie była taka, by znacz­nie za­gro­zi­ła go­spo­dar­ce i samym ban­kom. To także kre­dy­ty wa­lu­to­we, które są jak ty­ka­ją­ca bomba spo­łecz­na. Nie dajmy się oszu­kać, że nie mają one żad­ne­go zna­cze­nia. Że lu­dzie spła­ca­ją kre­dy­ty, a wy jakoś sobie ra­dzi­cie z ich fi­nan­so­wa­niem. Już widać wy­raź­nie, że będą lu­dzie, któ­rzy pod­nio­są ten temat przy ko­lej­nych wy­bo­rach par­la­men­tar­nych. I nie mo­że­my ot tak, po pro­stu, zo­sta­wić tego pro­ble­mu na naj­bliż­sze 20 lat. Usiądź­cie, po­roz­ma­wiaj­cie, za­pro­po­nuj­cie in­no­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia, które po­zwo­li­ły­by ten pro­blem je­że­li nie roz­wią­zać, to ogra­ni­czyć – kon­sen­su­al­nie, nie si­ło­wo. To nie jest kwe­stia, wobec któ­rej po­win­ni­śmy przejść obo­jęt­nie, bo bę­dzie nam się to od­bi­jać czkaw­ką. Ko­lej­na spra­wa – po­li­so­lo­ka­ty. Po­miń­my skom­pli­ko­wa­ną struk­tu­rę tych in­stru­men­tów, skup­my się na spo­so­bie ich dys­try­bu­cji bu­dzą­cym wiel­kie pro­ble­my etycz­ne. To też się bę­dzie od­bi­jać czkaw­ką, zresz­tą nie­któ­rym już się od­bi­ja. Wresz­cie lo­ka­ty an­ty­po­dat­ko­we. To była kpina z pań­stwa, a wy w niej uczest­ni­czy­li­ście. Mo­że­cie się tłu­ma­czyć, że kon­ku­ren­cja zmu­sza was do tego, by dzia­łać jak wszy­scy. Ale czy to pro­wa­dzi do bu­do­wy war­to­ści, czy do tego, by w na­stęp­nym kwar­ta­le mieć wy­so­ki zysk i po­chwa­lić się ak­cjo­na­riu­szom? Oba­wiam się, że tylko do tego dru­gie­go. Nie ozna­cza to, że są to zja­wi­ska do­mi­nu­ją­ce w pol­skim sys­te­mie ban­ko­wym. Przy­po­mi­nam, że za­czą­łem wy­stą­pie­nie od wiel­kie­go kom­ple­men­tu i się z niego nie wy­co­fu­ję. Tylko że my, we wła­snym gro­nie, po­win­ni­śmy mieć świa­do­mość tego, że ten dobry obraz ban­ko­wo­ści może zo­stać łatwo ze­psu­ty dzia­ła­nia­mi, o któ­rych wspo­mnia­łem.

JEST POGOŃ ZA SZYBKIM WYNIKIEM

Sła­bo­ści na­sze­go sys­te­mu ban­ko­we­go są od­zwier­cie­dle­niem nie­do­brej ewo­lu­cji świa­to­we­go sys­te­mu fi­nan­so­we­go. Cho­dzi o tzw. short-ter­mism (zysk w bar­dzo krót­kim okre­sie), który jest pro­duk­tem nie­do­brej in­no­wa­cji teo­re­tycz­nej szyb­ko pod­chwy­co­nym przez ludzi biz­ne­su, gdzie naj­waż­niej­szą war­to­ścią jest sha­re­hol­ders in­te­rest. I mamy tego efekt – banki na całym świe­cie w coraz mniej­szym stop­niu fi­nan­su­ją go­spo­dar­kę. Dla­cze­go? Bo to się słabo pod­da­je al­go­ryt­mi­za­cji. Fi­nan­so­wa­nie przed­się­biorstw musi być opar­te na re­la­cjach, a to jest droż­sze i nie­ko­niecz­nie musi przy­nieść szyb­kie zyski. Le­piej więc wpro­wa­dzić al­go­rytm i uru­cho­mić ma­szyn­kę do two­rze­nia kre­dy­tów hi­po­tecz­nych. To był wiel­ki błąd, że ban­kom uni­wer­sal­nym po­zwo­lo­no udzie­lać kre­dy­tów hi­po­tecz­nych. Ale dzi­siaj już w tym tkwi­my. I wi­dzi­my pogoń za szyb­kim wy­ni­kiem, który ła­twiej osią­gnąć za po­mo­cą kom­pu­te­ra i al­go­ryt­mu, a nie po­przez bu­do­wa­nie trwa­łych re­la­cji.

Wresz­cie in­no­wa­cje. Nie ma bar­dziej in­no­wa­cyj­ne­go sek­to­ra go­spo­dar­ki świa­to­wej niż sys­tem fi­nan­so­wy. Ale in­no­wa­cyj­ność kon­cen­tru­je się na spo­so­bach wy­ko­rzy­sty­wa­nia róż­nic re­gu­la­cyj­nych i na opty­ma­li­za­cji po­dat­ko­wej, czyli oszu­stwie w świe­tle prawa. A nie na dzia­ła­niach, które po­zwa­la­ły­by le­piej fi­nan­so­wać start-upy. Ocze­ku­ję od was, że wy bę­dzie­cie nas – KNF, NBP, mi­ni­stra fi­nan­sów – kopać po kost­kach i pro­po­no­wać idee, które będą słu­żyć także go­spo­dar­ce. Bo przy­po­mi­nam – je­ste­ście czę­ścią pań­stwa.

No, chyba już wy­star­czy… Ale na ko­niec – oba­wiam się, że szyb­ko za­po­mni­my o kry­zy­sie i za­tę­sk­ni­my do zło­tych cza­sów, kiedy można było uru­cho­mić ma­szyn­kę do kre­dy­tów hi­po­tecz­nych. Jak ktoś z sek­to­ra ban­ko­we­go mówi o ko­niecz­no­ści zwięk­sze­nia oszczęd­no­ści w kraju, za­wsze na­cho­dzi mnie taka myśl: „Pew­nie chcą mieć wię­cej pie­nię­dzy na sfi­nan­so­wa­nie ma­szyn­ki hi­po­tecz­nej”. Da­le­ko tak nie zaj­dzie­my. Banki mogą być do­brem na­ro­do­wym. I myślę, że w dal­szym ciągu w Pol­sce je­ste­śmy w tej szczę­śli­wej sy­tu­acji. Ale to nie zna­czy, że to dobro na­ro­do­we nie jest za­gro­żo­ne. Za­gro­żo­ne przede wszyst­kim przez pewne dzia­ła­nia was sa­mych. Chciał­bym, że­by­ście byli tej go­spo­dar­ki do­brym sługą, a nie złym panem.

 

Kategorie
Design

Standard post with video inside

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mattis, nisi quis blandit vehicula, elit sem commodo ipsum, et cursus massa enim quis nulla. Pellentesque ut metus finibus, varius quam ut, finibus nisi. Nam eu neque suscipit, maximus justo in, fermentum arcu. Suspendisse cursus aliquam arcu eu semper. Praesent eget mattis dolor, ut accumsan sem. Pellentesque tristique aliquet tellus sit amet tincidunt. Phasellus sed tellus vel ante tristique molestie et vitae sem. Sed cursus purus lacus, in facilisis ante cursus a. Fusce at tempor nulla, at convallis augue. In hac habitasse platea dictumst. Nulla nec nisl et ante volutpat malesuada. Donec viverra sagittis laoreet.

Vestibulum quis quam aliquam, iaculis est at, condimentum odio. Suspendisse varius massa quis luctus convallis. Praesent vel pulvinar dui, tempor finibus libero. Etiam dapibus porttitor ante non pharetra. Nam ac dolor rutrum, blandit mi et, ultrices mi. Suspendisse vitae risus eget tellus iaculis tempor. Nullam sed fringilla leo.

Vivamus vehicula interdum molestie. Pellentesque eget metus purus. Donec eu nulla mauris. Sed eget tristique ante, a ornare leo. Integer imperdiet elementum finibus. Duis egestas non erat et maximus. Nulla eu mollis enim. Vivamus consectetur erat nec metus auctor, a maximus massa blandit.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1444735379400{border-top-width: 10px !important;border-right-width: 10px !important;border-bottom-width: 10px !important;border-left-width: 10px !important;padding-right: 0px !important;padding-left: 0px !important;border-left-color: #ededed !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #ededed !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #ededed !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #ededed !important;border-bottom-style: solid !important;}”][vc_video link=”https://vimeo.com/14354661″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_spacer height=”25″ height_on_tabs=”25″ height_on_mob=”25″][vc_column_text]

Aliquam nibh libero, mattis non convallis in, sodales vel risus. Praesent a ornare ex. Integer dictum ex id ipsum posuere, eu egestas diam tristique. Duis commodo libero odio, a lacinia massa eleifend non. In pretium dui vel metus ornare hendrerit. Sed malesuada enim quis massa fermentum egestas. Ut consequat sem non enim accumsan, quis tristique ante imperdiet. Aliquam ut lectus sem. Proin hendrerit nunc ut imperdiet pretium. In sagittis dolor nec mi posuere varius. Aliquam leo magna, accumsan rhoncus dui ultricies, facilisis imperdiet turpis. Suspendisse convallis orci eget interdum luctus.

Duis interdum mauris in eros blandit, sit amet ullamcorper metus pellentesque. Sed nec tincidunt neque. Phasellus elementum lectus vitae accumsan condimentum. Nam efficitur elementum lacus eget rhoncus. Morbi faucibus egestas mattis. Curabitur rutrum lacus sit amet elementum hendrerit. Aliquam vitae lectus in tortor porta hendrerit. Pellentesque et tincidunt sem. Fusce vel massa tellus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam ipsum tortor, finibus et eleifend at, fringilla quis odio. Quisque luctus in velit eleifend gravida. Donec ullamcorper ultrices condimentum.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Kategorie
Tech

Standard video post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mattis, nisi quis blandit vehicula, elit sem commodo ipsum, et cursus massa enim quis nulla. Pellentesque ut metus finibus, varius quam ut, finibus nisi. Nam eu neque suscipit, maximus justo in, fermentum arcu. Suspendisse cursus aliquam arcu eu semper. Praesent eget mattis dolor, ut accumsan sem. Pellentesque tristique aliquet tellus sit amet tincidunt. Phasellus sed tellus vel ante tristique molestie et vitae sem. Sed cursus purus lacus, in facilisis ante cursus a. Fusce at tempor nulla, at convallis augue. In hac habitasse platea dictumst. Nulla nec nisl et ante volutpat malesuada. Donec viverra sagittis laoreet.

Vestibulum quis quam aliquam, iaculis est at, condimentum odio. Suspendisse varius massa quis luctus convallis. Praesent vel pulvinar dui, tempor finibus libero. Etiam dapibus porttitor ante non pharetra. Nam ac dolor rutrum, blandit mi et, ultrices mi. Suspendisse vitae risus eget tellus iaculis tempor. Nullam sed fringilla leo.

Vivamus vehicula interdum molestie. Pellentesque eget metus purus. Donec eu nulla mauris. Sed eget tristique ante, a ornare leo. Integer imperdiet elementum finibus. Duis egestas non erat et maximus. Nulla eu mollis enim. Vivamus consectetur erat nec metus auctor, a maximus massa blandit.

Aliquam nibh libero, mattis non convallis in, sodales vel risus. Praesent a ornare ex. Integer dictum ex id ipsum posuere, eu egestas diam tristique. Duis commodo libero odio, a lacinia massa eleifend non. In pretium dui vel metus ornare hendrerit. Sed malesuada enim quis massa fermentum egestas. Ut consequat sem non enim accumsan, quis tristique ante imperdiet. Aliquam ut lectus sem. Proin hendrerit nunc ut imperdiet pretium. In sagittis dolor nec mi posuere varius. Aliquam leo magna, accumsan rhoncus dui ultricies, facilisis imperdiet turpis. Suspendisse convallis orci eget interdum luctus.

Duis interdum mauris in eros blandit, sit amet ullamcorper metus pellentesque. Sed nec tincidunt neque. Phasellus elementum lectus vitae accumsan condimentum. Nam efficitur elementum lacus eget rhoncus. Morbi faucibus egestas mattis. Curabitur rutrum lacus sit amet elementum hendrerit. Aliquam vitae lectus in tortor porta hendrerit. Pellentesque et tincidunt sem. Fusce vel massa tellus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam ipsum tortor, finibus et eleifend at, fringilla quis odio. Quisque luctus in velit eleifend gravida. Donec ullamcorper ultrices condimentum.

Kategorie
Różne

Standart video post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mattis, nisi quis blandit vehicula, elit sem commodo ipsum, et cursus massa enim quis nulla. Pellentesque ut metus finibus, varius quam ut, finibus nisi. Nam eu neque suscipit, maximus justo in, fermentum arcu. Suspendisse cursus aliquam arcu eu semper. Praesent eget mattis dolor, ut accumsan sem. Pellentesque tristique aliquet tellus sit amet tincidunt. Phasellus sed tellus vel ante tristique molestie et vitae sem. Sed cursus purus lacus, in facilisis ante cursus a. Fusce at tempor nulla, at convallis augue. In hac habitasse platea dictumst. Nulla nec nisl et ante volutpat malesuada. Donec viverra sagittis laoreet.

Vestibulum quis quam aliquam, iaculis est at, condimentum odio. Suspendisse varius massa quis luctus convallis. Praesent vel pulvinar dui, tempor finibus libero. Etiam dapibus porttitor ante non pharetra. Nam ac dolor rutrum, blandit mi et, ultrices mi. Suspendisse vitae risus eget tellus iaculis tempor. Nullam sed fringilla leo.

Vivamus vehicula interdum molestie. Pellentesque eget metus purus. Donec eu nulla mauris. Sed eget tristique ante, a ornare leo. Integer imperdiet elementum finibus. Duis egestas non erat et maximus. Nulla eu mollis enim. Vivamus consectetur erat nec metus auctor, a maximus massa blandit.

Aliquam nibh libero, mattis non convallis in, sodales vel risus. Praesent a ornare ex. Integer dictum ex id ipsum posuere, eu egestas diam tristique. Duis commodo libero odio, a lacinia massa eleifend non. In pretium dui vel metus ornare hendrerit. Sed malesuada enim quis massa fermentum egestas. Ut consequat sem non enim accumsan, quis tristique ante imperdiet. Aliquam ut lectus sem. Proin hendrerit nunc ut imperdiet pretium. In sagittis dolor nec mi posuere varius. Aliquam leo magna, accumsan rhoncus dui ultricies, facilisis imperdiet turpis. Suspendisse convallis orci eget interdum luctus.

Duis interdum mauris in eros blandit, sit amet ullamcorper metus pellentesque. Sed nec tincidunt neque. Phasellus elementum lectus vitae accumsan condimentum. Nam efficitur elementum lacus eget rhoncus. Morbi faucibus egestas mattis. Curabitur rutrum lacus sit amet elementum hendrerit. Aliquam vitae lectus in tortor porta hendrerit. Pellentesque et tincidunt sem. Fusce vel massa tellus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam ipsum tortor, finibus et eleifend at, fringilla quis odio. Quisque luctus in velit eleifend gravida. Donec ullamcorper ultrices condimentum.

Kategorie
Real life

Post with gallery inside.

Sed bibendum ante nibh, ut pretium nisi volutpat vitae. Donec quis felis in nulla dictum mattis. Suspendisse sagittis lorem leo, tincidunt venenatis risus ullamcorper semper. Suspendisse a tincidunt sapien. Donec sed finibus metus. Nullam bibendum dignissim odio a facilisis. In a augue odio. Sed odio nisl, rutrum feugiat auctor at, tristique sed nulla. Morbi porttitor, diam nec interdum dictum, tellus felis tempus diam, sed tempus tortor lacus et elit. Vestibulum at urna malesuada urna viverra varius id sed nibh. Aenean fringilla mollis sem ac lacinia. Nulla vel ex porttitor tellus pretium consequat et consequat quam. Cras arcu velit, commodo eu lacus id, porttitor maximus tortor. Nam interdum sed turpis id tincidunt. Maecenas rutrum lorem nec lorem rutrum bibendum.

 

7878

Kategorie
Business

Standard post with image

Sed bibendum ante nibh, ut pretium nisi volutpat vitae. Donec quis felis in nulla dictum mattis. Suspendisse sagittis lorem leo, tincidunt venenatis risus ullamcorper semper. Suspendisse a tincidunt sapien. Donec sed finibus metus. Nullam bibendum dignissim odio a facilisis. In a augue odio. Sed odio nisl, rutrum feugiat auctor at, tristique sed nulla. Morbi porttitor, diam nec interdum dictum, tellus felis tempus diam, sed tempus tortor lacus et elit. Vestibulum at urna malesuada urna viverra varius id sed nibh. Aenean fringilla mollis sem ac lacinia. Nulla vel ex porttitor tellus pretium consequat et consequat quam. Cras arcu velit, commodo eu lacus id, porttitor maximus tortor. Nam interdum sed turpis id tincidunt. Maecenas rutrum lorem nec lorem rutrum bibendum.

Sed bibendum ante nibh, ut pretium nisi volutpat vitae. Donec quis felis in nulla dictum mattis. Suspendisse sagittis lorem leo, tincidunt venenatis risus ullamcorper semper. Suspendisse a tincidunt sapien. Donec sed finibus metus. Nullam bibendum dignissim odio a facilisis. In a augue odio. Sed odio nisl, rutrum feugiat auctor at, tristique sed nulla. Morbi porttitor, diam nec interdum dictum, tellus felis tempus diam, sed tempus tortor lacus et elit.

Some author, company

Sed bibendum ante nibh, ut pretium nisi volutpat vitae. Donec quis felis in nulla dictum mattis. Suspendisse sagittis lorem leo, tincidunt venenatis risus ullamcorper semper. Suspendisse a tincidunt sapien. Donec sed finibus metus. Nullam bibendum dignissim odio a facilisis. In a augue odio. Sed odio nisl, rutrum feugiat auctor at, tristique sed nulla. Morbi porttitor, diam nec interdum dictum, tellus felis tempus diam, sed tempus tortor lacus et elit. Vestibulum at urna malesuada urna viverra varius id sed nibh. Aenean fringilla mollis sem ac lacinia. Nulla vel ex porttitor tellus pretium consequat et consequat quam. Cras arcu velit, commodo eu lacus id, porttitor maximus tortor. Nam interdum sed turpis id tincidunt. Maecenas rutrum lorem nec lorem rutrum bibendum.