Kategorie
Różne

Życzenia dla Wszystkich naszych Klientów, Partnerów, Przyjaciół.

Kategorie
Kredyty mieszkaniowe Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych- Kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem wkładu własnego- ostatni gwizdek i rozdanie w 2018 roku!

Mieszkanie dla Młodych- Kredyt mieszkaniowy z dofinansowaniem wkładu własnego- ostatni gwizdek i rozdanie w 2018 roku! MDM- koniec programu.

Cechy kredytu.

Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem udzielany jest na minimum 15 lat, oraz maksymalnie na 35 lat, w walucie PLN.  Wysokość wkładu własnego wynosi 20% wartości nieruchomości jednak do wkładu własnego zalicza się kwotę dofinansowania MDM pochodzącą ze środków Funduszu Dopłat prowadzonym przez BGK. Wkład pochodzący z tych środków angażowany jest w inwestycję jako ostatnia część świadczeń pieniężnych dla dewelopera przekazana zgodnie z harmonogramem wpłat. W trakcie okresu kredytowania można zawiesić jedną ratę w roku są tak zwane wakacje kredytowe.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne w umownym okresie kredytowania i oparte na stawce referencyjnej WIBOR 3M oraz powiększone o marżę Banku.

Kredyt może zostać przeznaczony na nabycie:

  • lokalu mieszkalnego o powierzchni do 75m
  • domu jednorodzinnego o powierzchni do 100m
  • wkład budowalny do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu uzyskania prawa własności na podstawie zawartej umowy z SM o budowę lokalu.

Powierzchnia użytkowa nieruchomości kredytowej nie może przekraczać w przypadku wnioskodawców wychowujących minimum troje dzieci 85m dla lokalu mieszkalnego i 110m dla domu jednorodzinnego.

 

Do kogo jest skierowany oraz co należy spełnić aby go otrzymać?

Kredyt dostępny jest dla osób fizycznych będących w związku małżeńskim, singli oraz osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko. Ważnym jest fakt, aby kredytobiorca nie przekroczył 35 roku życia oraz do dnia nabycia lokalu mieszkalnego lub domu nie był właścicielem, współwłaścicielem lub osobą której przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Warunek związany z wiekiem nie dotyczy małżeństw wychowujących 3 i więcej dzieci.

Warunkiem uzyskania kredytu jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych. Oczywistym jest, że osoba starająca się o kredyt powinna posiadać zdolność kredytową oraz pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej. Ważne jest również ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu oraz niefigurowanie w rejestrze prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Kiedy dopłata MDM się nie należy i trzeba ją zwrócić?

Zdarzają się sytuację w których kwota wypłaconego dofinansowania wkładu własnego podlega zwrotowi i do takich sytuacji zaliczamy przypadki kiedy nabywca przed dniem zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania dokona spłaty całości kredytu lub dokona spłaty części kredytu w wyniku którego nie zostanie zachowany warunek 50% kredytu w stosunku do inwestycji.

Zwrotu również należy dokonać, gdy nabywca w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego mieszkania, wynajął lub użyczył mieszkanie lub jego część innej osobie, dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb, uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu lub domu z wyłączeniem uzyskania praw w drodze spadku.

 

Przykład wysokości dopłaty do zakupu nieruchomości:

Dane podstawowe:

58 m2 – powierzchnia użytkowa nieruchomości

300 000PLN wartość nieruchomości będąca również ceną zakupu, co daje cenę za m2 w wysokości 5 172,42 zł. W przypadku programu MDM, maksymalna możliwa cena za m2 dla lokalizacji Gdańsk wynosi 5 337,20 zł.

 

Kredytobiorcą jest małżeństwo wychowujące dziecko a zakup mieszkania dokonywany jest w Gdańsku w woj. pomorskim od developera, czyli na rynku pierwotnym.

Wysokość dopłaty wyniesie: 36 390 zł

 

Jak przedstawiają się limity ceny m2 kwadratowego w miejscowościach w woj. pomorskim?

 

Lokalizacja Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) w 2018 roku Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) w 2018 roku Kwota dopłaty do 1m2  w  2018 roku.
Gdańsk 4 366,80 5 337,20 4 852,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 081,28 4 988,23 4 534,75
pozostałe miasta 3 795,75 4 639,25 4 217,50

 

Jeśli ktoś z Państwa zamierza skorzystać z puli środków przeznaczonych na MDM w 2018 rok, to należy się spieszyć bo w naszej ocenie pozostały limit zostanie wyczerpany wciągu 27 dni stycznia!