RODO

Twoje dane osobowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa ABC Sp. z o.o., ul. Wsp贸lna 3b/1, 80-209 Nowy Tuchom, zwany dalej Administratorem.

Z Administratorem mo偶na si臋 skontaktowa膰 poprzez adres e-mail: biuro@abcfinansowania.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Grupa ABC Sp. z o.o., ul. Wsp贸lna 3b/1, 80-209 Nowy Tuchom.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowych zgodnie z Rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) zwane dalej RODO.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych

 • przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest osoba, kt贸rej dane dotycz膮, lub do podj臋cia dzia艂a艅 na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮, przed zawarciem umowy, w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z udzielaniem porad zwi膮zanych z udzieleniem kredytu, (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • przetwarzanie danych osobowych niezb臋dne w celu wype艂niania przez Administratora obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci zwi膮zanych z rachunkowo艣ci膮, obowi膮zkiem wystawiania i przechowywania faktur oraz posiadania innej dokumentacji ksi臋gowej ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO niezb臋dno艣膰 przetwarzania danych do wype艂nienia obowi膮zku prawnego ci膮偶膮cego na administratorze)
 • przetwarzanie danych osobowych niezb臋dne w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszcze艅 zwi膮zanych ze 艣wiadczona us艂ug膮 (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezb臋dno艣膰 przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w administratora)
 • przetwarzanie danych osobowych niezb臋dne w zwi膮zku z prowadzon膮 przez administratora dzia艂alno艣ci膮 administracyjn膮 i gospodarcz膮 wymagaj膮c膮 w szczeg贸lno艣ci sporz膮dzania raport贸w wewn臋trznych, analiz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO niezb臋dno艣膰 przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interes贸w administratora)

 

Odbiorcy danych

Informujemy, 偶e odbiorc膮 Pani/Pana danych osobowych b臋d膮 podmioty, kt贸rym przekazanie danych osobowych zwi膮zane b臋dzie z zawarciem, wykonaniem i realizacj膮 umowy, kt贸rej jest Pan/Pani stron膮 oraz realizacj膮 prawnie uzasadnionych interes贸w i obowi膮zk贸w prawnych  Administratora, w szczeg贸lno艣ci b臋d膮 to nast臋puj膮ce kategorie odbiorc贸w: podmioty zajmuj膮ce si臋 dor臋czaniem korespondencji, transportem, podmioty zajmuj膮ce si臋 archiwizacj膮 i niszczeniem dokumentacji, podmioty zapewniaj膮ce wsparcie Administratorowi  w dziedzinie informatyki, projektowania i konsultacji technicznych, podwykonawcy,  podmioty dostarczaj膮ce systemy komputerowe oraz oprogramowanie, firmy windykacyjne w zakresie realizacji prawnych obowi膮zk贸w zwi膮zanych z egzekucj膮 roszcze艅 przys艂uguj膮cych Administratorowi wobec Klient贸w, podmioty 艣wiadcz膮ce na rzecz Administratora pomoc prawn膮  oraz us艂ugi audytorskie.

 

Informujemy, 偶e Pana/Pani dane osobowe b臋d膮 przekazywane podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepis贸w prawa, w szczeg贸lno艣ci instytucjom pa艅stwowym, urz臋dom, organom administracji publicznej, s膮dom, organom 艣cigania oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa do otrzymania informacji.

 

Podanie przez Pani膮/pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wymog贸w ustawowych i umownych oraz jest niezb臋dne do  zawarcia i realizacji umowy kt贸rej jeste艣 stron膮.

 

Przekazywanie danych do pa艅stw trzecich lub organizacji mi臋dzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/ Pana danych osobowych poza teren Polski.

 

Okres przechowywania danych

 Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przechowywane do momentu przedawnienia roszcze艅 z tytu艂u zawartej umowy lub do momentu wyga艣ni臋cia obowi膮zku przechowywania danych wynikaj膮cych z przepis贸w prawa. Okres przechowywania danych mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony o okres przedawnienia roszcze艅, jakie mog膮 mie膰 zwi膮zek z Pani/Pana osob膮 lub je偶eli przetwarzanie danych osobowych b臋dzie niezb臋dne dla celowego dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

 

Prawa osoby, kt贸rej dane s膮 przetwarzane

Przys艂uguje Pani/Panu:

 • prawo dost臋pu do swoich danych (tj. 偶膮dania informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz kopi臋 danych)
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
 • prawo do usuni臋cia danych
 • ograniczenie przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pa艅stwa danych osobowych. Informujemy, 偶e w szczeg贸lnych sytuacjach, mog膮 Pa艅stwo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, je艣li podstaw膮 wykorzystywania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji po rozpoznaniu wniosku, nie b臋dziemy mogli przetwarza膰 danych obj臋tych sprzeciwem na tej podstawie, chyba 偶e wyka偶emy, i偶 istnieje: wa偶nie prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, kt贸re wed艂ug prawa uznaje si臋 za nadrz臋dne wobec Pa艅stwa interes贸w, praw lub wolno艣ci lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

 

W celu wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu uprawnienia nale偶y skierowa膰 偶膮danie na adres e-mail biuro@abcfinansowania.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 794-375-516. Informujemy, 偶e przed realizacj膮 偶膮da艅 b臋dziemy musieli odpowiednio Pa艅stwa zidentyfikowa膰.

 

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je偶eli uwa偶acie Pa艅stwo, 偶e przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • prawo do cofni臋cia zgody ( o ile zosta艂a wyra偶ona) na przetwarzanie danych osobowych, kt贸re przetwarzamy na podstawie Pa艅stwa zgody. Cofni臋cie zgody nie b臋dzie mia艂o wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie Pa艅stwa zgody przed jej cofni臋ciem.

 

Profilowanie

 Pa艅stwa dane osobowe nie podlegaj膮 zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

www.abcfinansowania.pl